Schoolraad

In uitvoering van het Decreet van 2 april betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, BS 6 augustus 2004 is er voor onze school een schoolraad opgericht. De schoolraad is dus een wettelijk orgaan dat advies- en overlegbevoegdheid heeft. Deze raad bestaat uit een personeelsgeleding, een oudergeleding en de lokale gemeenschap. Zij moeten minimaal drie maal per jaar vergaderen samen met de directie en een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Leden

Voorzitter
Stijn Roels (vader van Leon, Andres, Celeste en Theo)
Oudergeleding
Stijn Roels, Anja Maes, Jessica Julien
Personeelsgeleding
Lucia Ventôse, Hilde Van Hemelen, Rita Lieckens
Lokale gemeenschap
Catherine Beddeleem, Georgette Verstraeten, Paul Thys
Directeur
Inge Claes
Afgevaardigde schoolbestuur
Jan Bakelants

Vergaderingen

  • 23-09-2019
  • 17-02-2020
  • 15-06-2020

Contact

Via e-mail naar Stijn Roels


Ouderraad

De Knipoog heeft een actieve ouderraad, die momenteel een 25-tal leden heeft. Naast die vaste leden van de ouderraad kunnen wij ook beroep doen op ouders die ons steunen, financieel en/of door te komen helpen op heel wat activiteiten. Wij vergaderen een 8 à 10 maal per schooljaar. De vergaderdata worden begin september kenbaar gemaakt. Op deze vergaderingen zijn ook de directie en een afvaardiging van de leerkrachten aanwezig. Zo kunnen we beter en direct overleggen.

Meer info

CLB

Team bestaande uit artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, assistenten en verpleegkundigen.
behoeften ook : logopedisten, kinesisten e.a.

Contact

De contactpersoon voor onze school is Anniek Reynders. Je kan het CLB telefonisch bereiken op 015 41 89 11. Je vraagt dan naar Anniek Reynders, de ankerfiguur voor onze school. Je kan Anniek Reynders contacteren via anniek.reynders@clbkompas.be